Базово търсене
Съвпадение по:
ПолеДума (Фраза)Точна думаОператор
База данни:
Формат на извеждане:
Резултати / стр.:
Търси

Правила и съвети за търсене:

За да търсите в каталога на конкретна библиотека е необходимо първо да изпишете КОДА или ИМЕТО НА БИБЛИОТЕКАТА в първото поле от списъка с полетата в горната лява част на екрана.
Код на библиотека
ЧАК за Народно читалище "Ангел Кънчев" гр. Русе
ЧЗС за Народно читалище "Захари Стоянов" гр. Русе
ЧХБ за Народно читалище "Христо Ботев" с. Ценово
ЧНА за Народно читалище "Надежда" Ново село
ЧИВ за Народно читалище "Христо Ботев" с. Иваново
ЧСА за Народно читалище "Васил Левски" с. Сандрово
ЧКА за Народно читалище "Сетлина" с. Караманово
ЧТК за Народно читалище "Тома Кърджиев" с. Червена вода
ЧГБ за Народно читалище "Георги Бенковски" гр. Русе
ЧБО за Народно читалище "Искра-1898" гр. Борово
ЧНВ за Народно читалище "Никола Вапцаров" гр. Ветово

или
Име на библиотека
НЧ Ангел Кънчев
НЧ Захари Стоянов
НЧ Христо Ботев
НЧ Надежда
НЧ Иваново
НЧ Сандрово
НЧ Караманово
НЧ Тома Кърджиев
НЧ Георги Бенковски
НЧ Борово
НЧ Никола Вапцаров

Поле за търсене означава всеки елемент, по който може да се търси (автор, заглавие, година, издателство и т.н.). Ако изберете стойност на поле "Всички" означава, че търсите определената дума (фраза) във всички полета. Произволни допълнителни полета от библиографското описание могат да бъдат добавяни към списъка.

Полетата за търсене се попълват отгоре надолу, т.е. ако искате да търсите само по една дума(фраза), въвеждате я в най-горното поле. Ако търсите комбинация от полета и думи(фрази) е необходимо да изберете булев оператор между тях (И, ИЛИ, БЕЗ). По подразбиране е И.

Бутон "Точна дума" по подразбиране не е селектиран, което означава че търсите думата, която сте въвели и нейните производни т.е. ако търсите Екология - резултатите ще съдържат Екология, Екологията. Ако въведете Еко - резултатите ще съдържат Екология, Екологията, Екологични, Екологичните (но не и лЕКО). Ако селектирате бутон "Точна дума" ограничавате търсенето за точно изписаната дума - Екология.

Техники на търсене:

Имената на авторите могат да се изписват по следните начини:

Пълно изписване на име на автор: Поле: Автор 	Дума(Фраза): Славейков, Петко
или
Изписване на част от името на автора Поле: Автор 	Дума(Фраза): Славейков
В този случай в резултата ще има произведения на Петко или Пенчо Славейкови

Примери:

Търсене в целия запис: Изберете поле "Всички" от падащото меню. Въведете дума за търсене и натиснете бутон "Търси".
Поле: Всички	Дума(Фраза): История
Търсене в определено поле на записа: Изберете поле от падащото меню. Въведете думата за търсене и натиснете бутон "Търси".
Поле: Заглавие	 Дума(Фраза): История
Резултатът ще съдържа само книги, в заглавието на които се среща думата "история".

Комбинирано търсене по две или три полета: При това търсене може да комбинирате две или три полета посредством булеви оператори. Изберете полета от падащите менюта и въведете критерии за търсене за всяко от тях. Изберете булев оператор (И, ИЛИ, БЕЗ) и натиснете бутон "Търси".

Можете да търсите по две или три думи от различни полета или от едно и също поле.
Пример:

Не сте сигурни в изписването на заглавието на някоя книга. Възможно е търсене по всяка дума от заглавието, независимо от нейното място.
Поле: Заглавие	 Дума(Фраза):Математика    Оператор: И
Поле: Заглавие	 Дума(Фраза): Учебник
Резултатът ще съдържа книги със заглавия като: Учебник по математика, Задачи от учебника по математика за 3-ти клас и т.н. Ако маркираме поле "Точна дума" срещу Учебник от резултата ще отпаднат заглавия като: Задачи от учебника по математика за 3-ти клас. Можете да доуточните запитването:
Поле: Заглавие	 Дума(Фраза):математика    Оператор: И
Поле: Заглавие	 Дума(Фраза): учебник	Оператор: И
Поле: Заглавие	 Дума(Фраза): решения
Резултатът ще съдържа книги със заглавия като: Решения от учебника по математика за 7-ми клас, Комбинирано търсене в различни полета
Поле: Заглавие	 Дума(Фраза):програмиране    Оператор: И
Поле: Автор	 Дума(Фраза): Стоянова	Оператор: И
Поле: Издателство	 Дума(Фраза): Парафлоу
Резултатът ще съдържа книги издадени от издателство Парафлоу с автор Стоянова и съдържащи в заглавието думата програмиране. Например: Програмиране на С++ с Автор Антоанета Стоянова и издателство Парафлоу.